ပထမဆုံး ဒီဖုိင္ေလးကုိ Download ရယူပါ။ Asus Driver – mrf#asusdriver.zip   mrf#ZenFoneRootKit.zip   ျပီးသြားရင္ေတာ့ Asus Driver ကုိ အရင္သြင္း ပါ။ Usb Debugging နဲ႕ Unknown Sources ကုိ အမွန္ျခစ္ပါ။   ျပီးရင္ ၾကိဳးထုိးပါ။ mrf#zenfonerootkit.zip ကုိ ျဖည္လုိက္ပါ။     Root.bat ကုိ Run လုိက္ပါ။       အားလုံးျပီးသြားရင္ေတာ့ မိမိဖုန္းဟာ Root ရသြားပါျပီ။ ျမန္မာစာထည့္သြင္းဖုိ့ MM Aio Font Changer Pro ကုိ Download လုပ္လုိက္ပါ။   MM Aio Font Changer